متن مقاله

نگاهی بر سیستم OKR

زمان درج: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ [۱۴:۵۱:۰۳] - زمان ويرايش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ [۱۵:۱۴:۱۵] - بازديد: ۸۱۹

تعریف

OKR  یک روش برای بهبود عملکرد اســت 

OKR مخفف عبارت Objective & Key Results بوده و به معنای «اهداف و نتایج کلیدی» است.

این سیســتم OKR نخستین بار توسط شــرکت گوگل برای ارزیابی و بهبود عملکرد در سازمان معرفی شد.

در این فرایند قرار است تا هماهنگی بین اهداف کلان و اهداف عملیاتی سازمان ایجاد شود و این یعنی OKR ها از اهداف کیفی تشکیل می شوند که به نتایج اصلی کمی تقسیم می شوند.

کمی تخصصی تر:

OKR  یک روش برای هدفگذاری است که از طریق نتایــج کلیدی و اقداماتی که تعریــف می شود در دوره های زمانی مختلف به آن اهدافی که می خواهیم میرسیم .

دراین سیستم هدف آن است تا جهت دهی استراتژیک داخل ســازمان ایجاد شود و افراد بتواننــد درکنار همدیگر به اهداف متعالی سازمان برسند.

این سیســتم مبتنی بر بهبود مشارکت است به این ترتیب که در آن جلساتی به نــام check in وجود دارد، در این جلسات با مشارکت اعضا، اهداف اصلاح شده و بازخــورد دریافت می شود.

اهداف در OKR بر اســاس سه منطق شــکل می گیرند:

منطــق اول تعامــل در مجموعه است و در پی این تعامل، باید اهداف استخراج شوند تا به عملکرد بهینه در سازمان رسید.

دومین موضوع، بازخورد است. ما با این بازخوردها درمی یابیم، نقاط ضعف کجاست وشکاف های عملکردی داخل سیســتم شناسایی می شود.

مورد سوم، تقدیر اســت. در فرایند بهبود عملکرد در ساختار، معاونت هایــی که خوب تر عمل کردند و توانســتند به اهدافی با درجه تحقق بالاتر برســند مورد تقدیر قرار می گیرند.

 به نوعی این سیستم، همدلی ســازمانی را برای رسیدن به اهداف متعالی سازمان افزایش می دهد.

 

مزایا :

افزایش تمرکز بر موضوع هدف

بهبود شفافیت عملکرد در سیسم

ایجاد نظم بیشتر در سازمان

مشارکت و ارتباطات دو طرفه

مراحل پیاده سازی :

  • به عنوان مثال 3 عدد از اهدافی که می خواهید به آن برسید را لیست کنید
  • برای هر هدف 3 یا 4 نتیجه کلیدی (که منتج به اهداف میشود) را مشخص کنید
  • اهداف و نتایج کلیدی را برای همه تیم به اشتراک بگذارید
  • برای هرنتیجه کلیدی از 0 تا 100 درصد موفقیت تعیین کنید
  • نتایج کلیدی 70 تا 80 درصد موفقیت آمیز و تمام شده اعلام شود
  • OKR ها را مستمر بررسی کنید و OKR های جدید تعریف کنید
  • در دوره های سه ماهه هدف تعیین کنید
  • جلسات check in دوهفته ای برگزار کنید

ویژگی اهداف در OkR : چالشی و بلندپروازانه، کیفی، دارای محدودیت زمانی، قابل اجرا در قالب تیمی

ویژگی نتایج کلیدی در OkR : قابل اندازه گیری و کمی، راه رسیدن به هدف سخت ولی ممکن

 

مثال های OkR خوب :

من می خواهم در سال جدید تجربه بهتری برای کارمندانم مهیا کنم

*افزایش شاخص خالص ترویج کنندگان (میزان وفاداری ) کارمندان از 50 به 80

*مصاحبه با 5 کارمند در بازه های زمانی 2 ماهه برای بهتر فهمیدن نیازهایشان

*سپردن وظایف متنوع و جدید به 2 کارمند در هر ماه برای سنجش استعدادهای کشف نشده شان

ما می خواهیم شبکه های اجتماعی مان تا پایان سال رشد چشمگیری داشته باشند

*افزایش تعداد دنبال کنند گان اینستاگرام تا 15 هزار

*افزایش بازدید ویدئوها به میزان 3 هزار

*دو برابر کردن تعداد گفتگوها در رسانه ها در مقایسه با سه ماه گذشته


OkR  در ایران کیش :

در ایران کیش با پایه ریزی این سیستم به دنبال آن هستیم تا همه اعضای شرکت به جهت دهی استراتژیک و مشترکی برسند و بتوانند اهداف اصلی و فرعی سازمان را محقق کنند. هماهنگی بین واحدها توســط سیســتم OKR بیشتر شود و بهبود مســتمری که در سازمان توقع است، به صورت دوره ای در فرصت های زمانی ســه ماهه محقق شوند.

با توجه به جدیت سازمان، اولین دوره ها دراین زمینه شروع به کار کردند تا فرهنگ این سیستم در داخل سازمان جا بیافتد. هدف و برنامه ریزی این است که از سال بعد به صورت  فصلی و هر سه ماهه این جلسات به خواستشان برسند.

در حال حاضر اولین گام توســط تیم ارشد سازمان و معاونین و مدیران ارشــد برداشته و اهداف کلان ســازمان مشخص شده اســت. برخی از معاونت ها هم اهداف و نتایج کلیدی شــان را ارائه کردند که در چندین جلسه رفت و برگشت اصلاح می شود و شکل و شمایل OKR به خود می گیرد .

مهمتریــن خروجی اجرای سیستم OKR در ایران کیش، همدلی ســازمانی، جهتدهی استراتژیک و شفافیت بالا درهدفگذاری داخل یک سازمان است.

در حال حاضر با این سیستم، معاونت ها، مدیریت ســطح کلان و پشــتیبانی شرکت می دانند اهــداف هر دوره زمانی چه چیزهایی اســت چه توقعاتی می رود و قرار است که به چه نتایج مثبتی در داخل سازمان برسیم.آخرین مقالات

{{ item.Title }}

{{ item.Title }}

{{ item.UpdateDateTime.DisplayDateTime }}

بیشتر بخوانید