با توجه به امكان امحای مطالب چاپ شده روی کاغذهای حرارتی به مرور زمان، این شرکت اقدام به برقراری ارتباط مستقیم بین انواع پایانه‌های فروش با چاپگرهای ماتریسی نموده است تا امکان چاپ رسید انواع تراکنش‌ بر روی کاغذهای معمولی فراهم و نیاز واحد حسابداری موسسات از این حیث برآورده شود.