لیست سهامداران شرکت کارت اعتباری ایران کیش
مورخ:1398/08/20
رديف  كد شناسايي
 سهامدار 
نام خانوادگي / نام شركت  كد شناسايي
 در بورس 
 مانده
تعدادي  
 درصد سهام
 به كل  
1 900004 شركت سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي خاص)  شرك02772          829,327,392            31/99     
2 900010  بانک تجارت  سها57764          433,317,337             16/67     
3 900001 شركت سرمايه گذاري خوارزمي(سهامي عام) شرك01786          408,612,711            15/87     
4 915956 بانك سپه بان00015          235,443,895               9/06     
5 110999 محمد حسین روشنک روش03430          102,358,876               6/72     
سایر          590,939,789            19/70     
جمع کل:       2,600,000,000          100/00