ردیف نمايندگي دفتر /پیمانکار
1 انیاک پیمانکار
2 آلین  پیمانکار
3 پارس نت زاگرس پیمانکار
4 تراشه افق ره آورد پیمانکار
5 سايان پردازش فراز پیمانکار
6 سيمين سرمايه پارس پیمانکار
7 طرح نگار پیمانکار
8 فرانگر صنعت کارت آریا پیمانکار
9 کارپرداز پاسارگاد VIP پیمانکار
10 دفتر اردبيل دفتر
11 دفتر استان مرکزي-اراک دفتر
12 دفتر اصفهان دفتر
13 دفتر البرز دفتر
14 دفتر ايلام دفتر
15 دفتر آذربايجان شرقي دفتر
16 دفتر بوشهر دفتر
17 دفتر تهران دفتر
18 دفتر چابهار دفتر
19 دفتر خراسان جنوبي دفتر
20 دفتر خراسان شمالي دفتر
21 دفتر خوزستان دفتر
22 دفتر زنجان دفتر
23 دفتر سمنان دفتر
24 دفتر سيستان و بلوچستان دفتر
25 دفتر فارس دفتر
26 دفتر قزوين دفتر
27 دفتر کردستان دفتر
28 دفتر کرمان دفتر
29 دفتر کرمانشاه دفتر
30 دفتر کهگيلويه دفتر
31 دفتر گلستان دفتر
32 دفتر گيلان دفتر
33 دفتر لرستان دفتر
34 دفتر مازندران دفتر
35 دفتر هرمزگان بندرعباس دفتر
36 دفتر هرمزگان قشم دفتر
37 دفتر هرمزگان کيش دفتر
38 دفتر همدان دفتر
39 دفتر يزد دفتر